SLC มีตัวเลือกที่หลากหลายในการฝึกงาน การทำงานและการศึกษาในโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย บริษัทของเราสามารถดำเนินการทุกรูปแบบของการขอใบอนุญาตทำงานและใบอนุญาตศึกษาในทุกประเภท ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีประสบการณ์ที่กว้างขวางและมีประวัติทีแสดงให้เห็นถึงการช่วยเหลือนักเรียนชาวต่างชาติเพื่อให้ได้ LMO (Labour Market Opinion) อย่างแน่นอน ซึ่งเปลี่ยนสถานะนักเรียนให้กลายเป็นสถานะแรงงานต่างชาติชั่วคราวที่มีสิทธิ์ถูกต้องในการทำงานให้กับนายจ้างในประเทศแคนาดาและเราได้ช่วยเหลือนักเรียนจำนวนมากให้ประสบความสำเร็จในการมีงานทำและบรรลุเป้าหมายในการย้ายถิ่นฐาน


การทำงาน & และการเรียน - โปรแกรมภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / การให้บริการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นหลักสูตรพื้นฐานเกี่ยวกับธุรกิจและจัดให้นักเรียนมีประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดาโดยเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการที่นักเรียนได้เรียนมาหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพของนักเรียน โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วยการเรียนภาษา 50% และการฝึกงาน 50% แบบได้รับค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทน

ประโยชน์ที่ได้รับจากโปรแกรม

  • ได้รับค่าตอบแทนจากการทำงาน หรือไม่ได้รับค่าตอบแทน
  • ได้รับการจัดหางานและความช่วยเหลือเกี่ยวกับการขอใบอนุญาตทำงาน
  • ได้ทำงานหลังเรียนจบตามหลักสูตร
  • มีโอกาสได้รับการจ้างงานในมหาวิทยาลัย

Study Links มีโปรแกรมการเรียนและทำงานให้เลือกแบบ 12, 24, 32 หรือ 48 สัปดาห์ โดยโปรแกรมนี้ประกอบด้วยเรียน 6, 12, 16 หรือ 24 สัปดาห์ในการเรียน ESL หรือการเรียนฝรั่งเศส หรือการเรียนภาษาอังกฤษธุรกิจ หรือการเรียนโปรแกรมการบริการ หลังจากนั้นเวลา 16 หรือ 24 สัปดาห์จะเป็นช่วงการทำงาน แบบได้รับค่าตอบแทน หรือแบบไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือแบบฝึกงานด้านการบริการ

ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงาน &การเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ไม่ต้องการใบอนุญาตทำงาน

นักเรียนประจำที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาสามารถทำงานในมหาวิทยาลัยโดยไม่ต้องมีใบอนุญาตทำงาน

ใบอนุญาตทำงาน นอกวิทยาลัย

นักเรียนที่เรียนในโปรแกรมหลังระดับมัธยมศึกษาหลังจาก 6 เดือนสามารถได้รับอนุญาตยื่นขอใบอนุญาตทำงาน และสามารถทำงานได้ไม่เกิน 20 ชั่วโมงในระหว่างเรียนและสามารถทำงานแบบเต็มเวลาได้ในช่วงฤดูร้อน

ใบอนุญาตทำงานสำหรับนักเรียนฝึกงาน

ใบอนุญาตทำงานนี้มีผลบังคับใช้การทำงานเป็นส่วนสำคัญของโปรแกรมการเรียน

ใบอนุญาตทำงานหลังสำเร็จการศึกษา

หลังจากที่จบการศึกษาตามโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับ นักเรียนสามารถยื่นขอใบอนุญาตทำงานอย่างถูกต้องได้ถึง 3 ปี

โปรแกรม Provincial Nominee (PNP)

หลังจากที่จบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาสูงกว่ามัธยมศึกษาอาจมีคุณสมบัติที่จะสมัครภายใต้โปรแกรมนี้


ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนให้เห็นทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะเป็นบั้นปลายชีวิตของนักเรียน
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัคร หรือรับการปรึกษาฟรี โปรดติดต่อเรา