เราจัดเตรียมทุกอย่างที่ครอบคลุมด้านการศึกษาต่อ เริ่มตั้งแต่การขอวีซ่านักเรียน ไปจนกระทั่งการขอวีซ่าถาวรสำหรับนักเรียนที่เลือกประเทศแคนาดาเป็นประเทศเป้าหมายของชีวิต

การทำงาน & การเรียนในประเทศแคนาดา

Study Links มีตัวเลือกที่หลากหลายในการฝึกงาน การทำงานและการศึกษาในโรงเรียน, วิทยาลัยและมหาวิทยาลัย บริษัทของเราสามารถดำเนินการทุกรูปแบบของการขอวีซ่าทำงานและวีซ่านักเรียนในทุกประเภท ยิ่งไปกว่านั้นเรายังมีประสบการณ์ที่กว้างขวางและมีการติดตามในการช่วยเหลือนักเรียนต่างชาติเพื่อให้ได้ LMIA (Labour Market Opinion) LMIA (Labour Market Impact Assessment) ชื่อเดิมรู้จักในนาม LMO (Labour Market Opinion) ซึ่งเปลี่ยนสถานะนักเรียนให้กลายเป็นสถานะแรงงานต่างชาติชั่วคราวที่มีสิทธิ์ถูกต้องในการทำงานกับนายจ้างในประเทศแคนาดา เราได้ช่วยเหลือนักเรียนจำนวนมากให้ประสบความสำเร็จในการมีงานทำและบรรลุเป้าหมายในการย้ายถิ่นฐาน

การทำงาน & การเรียน - โปรแกรมภาษาอังกฤษ / ฝรั่งเศส / การให้บริการ

หลักสูตรภาษาอังกฤษเหล่านี้เป็นหลักสูตรเกี่ยวกับธุรกิจและทำให้นักเรียนมีประสบการณ์การทำงานในประเทศแคนาดาโดยเกี่ยวข้องกับด้านวิชาการที่นักเรียนได้เรียนมาหรือเกี่ยวข้องกับอาชีพของนักเรียน โปรแกรมเหล่านี้ประกอบด้วยการเรียนภาษา 50% และการฝึกงาน 50% แบบได้รับค่าตอบแทนหรือไม่มีค่าตอบแทน

ข้อดีของโปรแกรม
  • ได้รับเงินค่าจ้าง, ไม่ได้รับเงินค่าจ้าง
  • มีการจัดหางานและช่วยเหลือในการดำเนินการวีซ่าทำงาน
  • จบหลักสูตรพร้อมทำงาน
  • โอกาสในการได้งานในสถาบันการเรียน

Study Links มีการเรียน 12, 24, 32 หรือ 48 สัปดาห์สำหรับโปรแกรมเรียนและทำงาน ซึ่งโปรแกรมนี้ประกอบด้วย 6, 12, 16 หรือ 24 สัปดาห์ในการเรียนภาษาอังกฤษหรือภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษธุรกิจหรือภาษาเพื่อการบริการและติดตามด้วยการฝึกงาน 16 หรือ 24 สัปดาห์โดยได้รับค่าจ้างหรือไม่ได้รับค่าจ้าง

ข้อเท็จจริงที่สำคัญเกี่ยวกับการทำงาน & การเรียนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

ไม่ต้องมีวีซ่าทำงาน: นักเรียนที่เรียนเต็มเวลาในโปรแกรมระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาในสถาบันของรัฐบาลสามารถทำงานในสถาบันหรือนอกสถาบันได้ 20 ชั่มโมง/สัปดาห์ โดยไม่ต้องมีวีซ่าทำงานในช่วงระหว่างที่กำลังศึกษาอยู่และสามารถทำงานเต็มเวลาได้ในช่วงฤดูร้อน

วีซ่าทำงานสำหรับคู่สมรส: นักเรียนที่เรียนเต็มเวลาในโปรแกรมระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาในสถาบันของรัฐบาลหรือสถาบันเอกชนที่มีการสอนระดับปริญญา มีคุณสมบัติในการขอวีซ่าทำงานให้กับคู่สมรสหรือคู่สมรสโดยพฤตินัยได้

วีซ่าทำงานสำหรับนักเรียนโปรแกรม Co-op: วีซ่าทำงานนี้มีผลบังคับใช้ในการทำงานซึ่งเป็นส่วนจำเป็นของโปรแกรมการเรียน

วีซ่าทำงานหลังสำเร็จการศึกษา: หลังจบการศึกษาตามโปรแกรมที่ได้รับการยอมรับ นักเรียนสามารถยื่นขอวีซ่าทำงานได้ถึง 3 ปี

โปรแกรม Provincial Nominee (PNP): หลังจบการศึกษาจากสถาบันการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่ามัธยมศึกษาอาจมีคุณสมบัติที่จะสมัครภายใต้โปรแกรมนี้

ที่ปรึกษา Study links สามารถแนะนำนักเรียนในทิศทางที่ถูกต้องบนเส้นทางแห่งความสำเร็จด้านวิชาการในประเทศแคนาดา ซึ่งจะคงอยู่ตลอดชีวิตของนักเรียน สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรแกรมเรียนและทำงาน หรือสมัครเรียน หรือรับการประเมินฟรี โปรดติดต่อเรา